Photo 101, Via SS. Apostoli, 80121 Napoli, Italy (August 2019)