Photo 111, Via dei Tribunali, 80121 Napoli, Italy (August 2019)